کانتینر40 فوت

تومان8/000/000
  • از سال 1980 میلادی

کانتینر40 فوت

تومان10/000/000
  • از سال 1990 میلادی

کانتینر40 فوت

تومان14/000/000
  • از سال 2000 میلادی

کانتینر40 فوت

تومان18/000/000
  • از سال 2010 میلادی

کانتینر40 فوت

تومان20/000/000
  • تا سال 2015 میلادی

کانتینر40 فوت

تومان22/000/000
  • 2017 میلادی