تمامی قیمت ها بر حسب تومان است

ابعاد وضعیت قیمت
1/5×1/5 سلامت 1/800/000
2×2 در حد 2/000/000
2×3 درحد 2/200/000
2/4×3 سلامت 2/400/000
2/4×4 سلامت 2/800/000
2/4×6 بازسازی شده از 2/800/000تا 3/300/00
2/4×8 ناموجود
2/4×10 سلامت Column 2
2/4×12 سلامت 6/000/000
3×3 بازسازی شده 2/500/000
3×4 بازسازی شده 3/000/000
3×6 صفر 4/200/000
3×8 در حد 5/900/000
3×10 صفر 7/500/000
چرخدار در حد 5/000/000
توالت سلامت 1/700/000
حمام بازسازی شده 1/700/000