کانکس اداری

از کانکس اداری برای اسکان موقت و دائم کارمندان و کارکنان استفاده می شود این کانکس با توجه با کاربری که دارد در قسمت های مختلف آن از پارتیشن

برای بخش بندی و جدا کردن محیط کارکنان از همدیگر استفاده می گردد.فضای اداری کانکس با توجه به حضور تقریبا 8 تا 10 ساعت کارکنان به صورتی ساخته

میشود که محیط از نظر رنگ بندی آرمش بخش باشد. طبق استانداردهای اولیه در کانکس اداری از قسمت آبدارخانه و آشپزخانه با سرویس دستشویی

استفاده می گردد. به طور کلی قیمت کانکس اداری برحسب متر مربع محاسبه می شود , ولی بید توجه داشت در صورت اضافه نمود تجهیزات

لیست قیمت کانکس اداری به صورت موردی محاسبه میگردد.البته در صورت اتمام پروژه مالک کانکس می تواند کانکس را به سازنده کانکس و یا کسانی

که دنبال کانکس اداری دست دوم می گردند بفروشند که این از مزایای کانکس اداری می باشد و در کمترین زمان مالک کانکس هم کانکس را فروخته و از

نظر جا مشکلی ندارد هم به پول خود می رسد ( به علت اینکه قیمت کانکس اداری دسته دوم پایین تر می آید مشتری برای این دسته از کانکس ها

زیاد می باشد )

با خرید کانکس اداری این امکان برای خریدارن این محصول فراهم می شود

کانکس اداری