تولید کانکس از سال 1340 در تهران شروع شد ولی خیلی دیر و در سالهای 1390 در شهرهای دیگر شروع به تولید گردید , ولی به علت رقابت کمتر در شهرهای دیگر

قیمت کانکس در تهران نسبت به شهرهای دیگر پایین تر می باشد به همین دلیل مدرن کانکس در سایر شهرهای ایران شروع به اعطای نمایندگی نمود .

تا سهم بیشتری در فروش در تمام نقاط ایران را داشته باشد.

دریافت نمایندگی