مدرن کانکس طراحی و ساخت انواع کانکس سفاشی با سلیقه مشتری در هر طرح و ایده ای را از مشتریان پذیرا می باشد . کانکس سفارشی میتواند به هر شکل و

اندازه باشد به طور مثال برای ساخت کانکس ساندویچ فروش با شکل ظاهری ساندویچ و یا کانکس بستنی فروشی با اشکال بستنی قابل اجرا می باشد.

قیمت کانکس سفارشی به نوع سفارش بستگی دارد. این نوع کانکس باید به دقت آنالیز شود تا قیمت دقیق آن به مشتری اعلام گردد. مدلهای استاندارد

کانکس سفارشی به شرح ذیل است.