لیست قیمت کانکس تیپ A

ابعاد
 تیپ A  مشخصات فنی
قیمت 
نوع کاربری کانکس
 ۱ * ۱  A  مشاهده   ۲/۴۰۰/۰۰۰
 ۱/۵ * ۱/۵  A   مشاهده    ۲/۷۰۰/۰۰۰
 ۲ * ۲  A    مشاهده    ۲/۹۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۲/۴۰  A    مشاهده    ۳/۵۰۰/۰۰۰
۲ * ۳  A    مشاهده    ۳/۸۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۳  A    مشاهده    ۴/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۴
 A    مشاهده    ۶/۰۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۴  A    مشاهده    ۶/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۶
 A    مشاهده    ۷/۵۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۶  A    مشاهده    ۹/۴۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۸  A    مشاهده    ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۸  A    مشاهده    ۱۲/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۰  A    مشاهده     ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۰  A    مشاهده  ۱۵/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۲
 A    مشاهده   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۲  A    مشاهده   ۱۹/۰۰۰/۰۰۰


به اشتراک بگذارید