لیست قیمت کانکس تیپ B

ابعاد
 تیپ B   مشخصات فنی
قیمت 
نوع کاربری کانکس
 ۱ * ۱  B  مشاهده   ۲/۰۰۰/۰۰۰
 ۱/۵ * ۱/۵  B   مشاهده    ۲/۳۰۰/۰۰۰
 ۲ * ۲  B    مشاهده    ۲/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۲/۴۰  B    مشاهده    ۳/۰۰۰/۰۰۰
۲ * ۳  B    مشاهده    ۳/۴۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۳  B    مشاهده    ۴/۰۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۴
 B    مشاهده    ۴/۵۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۴  B    مشاهده    ۵/۰۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۶
 B    مشاهده    ۶/۵۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۶  B    مشاهده    ۸/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۸  B    مشاهده    ۹/۵۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۸  B    مشاهده    ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۰  B    مشاهده     ۱۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۰  B    مشاهده  ۱۴/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۲
 B    مشاهده   ۱۳/۵۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۲  B    مشاهده   ۱۶/۵۰۰/۰۰۰


به اشتراک بگذارید