لیست قیمت کانکس تیپ C

ابعاد
 تیپ C   مشخصات فنی
قیمت 
نوع کاربری کانکس
 ۱ * ۱  C  مشاهده   ۱/۳۵۰/۰۰۰
 ۱/۵ * ۱/۵  C   مشاهده    ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۲ * ۲  C    مشاهده    ۱/۶۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۲/۴۰  C    مشاهده    ۱/۸۰۰/۰۰۰
۲ * ۳  C    مشاهده    ۱/۹۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۳  C    مشاهده    ۲/۰۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۴
 C    مشاهده    ۲/۲۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۴  C    مشاهده    ۲/۹۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۶
 C    مشاهده    ۳/۲۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۶  C    مشاهده    ۴/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۸  C    مشاهده    ۴/۳۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۸  C    مشاهده    ۵/۹۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۰  C    مشاهده     ۶/۳۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۰  C    مشاهده  ۷/۸۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۲
 C    مشاهده   ۷/۶۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۲  C    مشاهده   ۹/۵۰۰/۰۰۰


به اشتراک بگذارید