لیست قیمت کانکس تیپ D

ابعاد
 تیپ D   مشخصات فنی
قیمت 
نوع کاربری کانکس
 ۱ * ۱  D  مشاهده   ۱/۲۰۰/۰۰۰
 ۱/۵ * ۱/۵  D   مشاهده    ۱/۴۰۰/۰۰۰
 ۲ * ۲  D    مشاهده    ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۲/۴۰  D    مشاهده    ۱/۷۰۰/۰۰۰
۲ * ۳  D    مشاهده    ۱/۸۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۳  D    مشاهده    ۱/۹۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۴
 D    مشاهده    ۲/۱۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۴  D    مشاهده    ۲/۶۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۶
 D    مشاهده    ۲/۹۵۰/۰۰۰
 ۳ * ۶  D    مشاهده    ۳/۶۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۸  D    مشاهده    ۳/۹۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۸  D    مشاهده    ۴/۸۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۰  D    مشاهده     ۵/۲۵۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۰  D    مشاهده  ۶/۵۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۲
 D    مشاهده   ۶/۳۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۲  D    مشاهده   ۷/۹۰۰/۰۰۰


به اشتراک بگذارید