لیست قیمت کانکس تیپ E

ابعاد
 تیپ E   مشخصات فنی
قیمت 
نوع کاربری کانکس
 ۱ * ۱  E  مشاهده   ۱/۰۰۰/۰۰۰
 ۱/۵ * ۱/۵  E   مشاهده    ۱/۱۰۰/۰۰۰
 ۲ * ۲  E    مشاهده    ۱/۲۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۲/۴۰  E    مشاهده    ۱/۳۰۰/۰۰۰
۲ * ۳  E    مشاهده    ۱/۳۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۳  E    مشاهده    ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۴
 E    مشاهده    ۱/۶۵۰/۰۰۰
 ۳ * ۴  E    مشاهده    ۲/۴۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۶
 E    مشاهده    ۲/۶۵۰/۰۰۰
 ۳ * ۶  E    مشاهده    ۳/۳۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۸  E    مشاهده    ۳/۸۵۰/۰۰۰
 ۳ * ۸  E    مشاهده    ۴/۸۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۰  E    مشاهده     ۵/۲۵۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۰  E    مشاهده  ۶/۵۵۰/۰۰۰
 ۲/۴۰ * ۱۲
 E    مشاهده   ۶/۳۰۰/۰۰۰
 ۳ * ۱۲  E    مشاهده   ۷/۹۰۰/۰۰۰


به اشتراک بگذارید