کانتینر باکس فلزی در ابعاد بزرگ است که در جاهای مختلف استفاده می گردد.

از کانتینر برای انبار نیز استفاده می شود

کانتینر

از کانتینر برای جابجایی کالا استفاده می شود

کانتینر